I ytringsfrihetens navn

La meg først som sist understreke følgende; jeg er stor tilhenger av de siste årenes demokratisering av informasjon. En utvikling som i all hovedsak er å oppfatte som positiv. Selv er jeg blant dem som svært aktivt benytter meg av den ufiltrerte tilgangen det åpner for, hva informasjon gjennom media angår. Selv skriver jeg om temaer som opptar meg. Jeg deler av egne erfaringer og jeg oppsøker aktivt nettsteder som kan tilfredstille min bunnløse nysgjerrighet. Jeg fråtser i informasjonsveldet – og jeg nyter det.

På min vei gjennom det deilige veldet – og mulighetene det åpenbarer for enkeltindivider til å formidle seg – så hender det at jeg ikke bare blir oppbrakt og forbannet; jeg blir også bekymret.

Vi er gitt retten til fritt å formidle oss innen for gjeldende lovverk.  Det er dog ikke ensbetydende med at vi alle innehar den nødvendige kompetansen vi trenger for å forvalte denne rettigheten på en god og forsvarlig måte. Ikke ovenfor andre – og heller ikke ovenfor oss selv.

Som følge av min nitidige nysgjerrighet, ferdes jeg  i flere sosiale nettsamfunn. Fra tid til annen dumper jeg derfor borti innlegg jeg ikke kan unngå å engasjere meg i. Innleggene omtaler ikke nødvendigvis temaer jeg personlig er opptatt av, men jeg stopper opp fordi jeg fascineres av måten de formidles på, menneskene bak innleggene og ikke minst responsen de utløser.

Stadig oftere dveler jeg ved blogger og innlegg som kommer i konflikt med den forkjemperen for ytringsfrihet som tross alt bor i meg. Dette gjelder spesielt innlegg hvor personen som publiserer åpenbart (eller subtilt) og  grenseløst utleverer seg selv eller en uskyldig tredjepart. Jeg dveler også når innleggene inneholder bagatellisering og/eller latterliggjøring av temaer mange opplever som alvorlige, og attpåtil skjuler seg bak at det hele er ironisk ment. Jeg velger å tro at det er uvitenhet som er drivkraften bak slike innspill. Selvsagt kan det også hende at det rett og slett er så intelligent skrevet at (selv ikke) jeg forstår språket og ironien i det hele.

Goethe sa en gang at ironi er det lile saltkornet som gjør det som serveres spiselig.

Spiselig er derfor et godt stikkord i denne sammenheng. For smaken, ja – den vil forbli subjektiv for den gemene hop også i fremtiden. Allikevel, det betyr ikke at vi ikke selv er ansvarlig for hva vi formidler og hvordan vi formidler det. Formidler vi noe som overskrider grensene for smakløshet, så vi tåle reaksjoner. Mer enn én gang har jeg vært vitne til at slike motreaksjoner mottas med forakt, og med å avskrive menneskelige reaksjoner de ikke liker med snusfornuft eller grove beskyldninger mot den som utfordrer deres sannhet. Det er også min erfaring at dette ofte gjøres av de samme personene som selv ber om respekt for sine livsvalg, synspunkter og som ofte fremstår som usedvanlig åpne og utleverende om sitt eget privatliv.

Det finnes ingen lov mot idioti – ei heller mot uvitenhet. Jeg kan dog ikke fri meg fra å stille spørsmål ved om enkelte regelrett burde bli beskyttet mot seg selv. I små øyeblikk tenker jeg at de (få) det gjelder, bør ha begrenset tilgang til å formidle seg i enkelte nettsamfunn. Utopi selvsagt, men i øyeblikket det tenkes, er det et oppriktig ønske om at de som trenger det, får den nødvendige beskyttelsen de trenger mot å blamere seg selv eller andre.

I forlengelsen av disse spørsmålene, dukker det opp flere spørsmål enn svar.

For:

– Hvem skal i så fall ha ansvaret for å bestemme når man skal gripe inn?

– Hvor skal grensene gå?

– Vil eventuelle begrensninger svekke ytringsfriheten som en demokratisk rettighet?

– Vil det bli det samme som å si at ikke alle burde ha stemmerett?

– Er samfunnsgevinsten større ved at åpenheten får fritt spillerom, og at prisen er at noen driter seg ut, blamerer seg og tar med seg uskyldige i dragsuget?

Hvem har ansvaret når ytringsfriheten i sin mest ekstreme form, fører til manglende egenomsorg og utleverende påstander om andre?

Jeg påberoper meg på ingen måte å eie fasiten på disse spørsmålene. Personlig tror jeg heller ikke at det er riktig at noen gis myndighet til å bestemme svarene.

Derimot må noen tørre å mene noe. Noen må forholde seg aktivt til dem som stadig lever utsatt i forhold til å blamere seg selv eller andre offentlig. Jeg ser det daglig og er ikke upåvirket.

Påvirkes jeg fordi jeg ikke tåler den påtrengende åpenheten som provoserer og utfordrer meg, når det er snakk om temaer som barn, vold, sex og incest?

Eller er det fordi jeg ikke liker meg selv når jeg leser det jeg innerst inne oppfatter som et rop om hjelp – og fordi jeg som ellers i livet har lav terskel for å gripe inn, bry meg om og holde rundt, lar være  i – ytringsfrihetens navn?


Reklame